en Glossar

Absorption - Begriffe

Lambert-Beer'sches Gesetz:

Fex = Fin · 10-k·c·d

Absorptionsmass:
(früher Extinktion E)

A = lg ( l / t ) = lg (Fin / Fex)

A = k · c · d

Absorptionskoeffizient:

a = A / d

a = k · c

Transmissionsgrad:

t = Fex / Fin

Fex

Strahlungsfluss am Austritt der
Messzelle (früher Intensität)

Fin

Strahlungsfluss am Eintritt der
Messzelle

k

Bezogener Absorptionskoeffizient
(früher Extinktionskoeffizient e)

c

Konzentration in mol/l

d

Schichtdicke in cm

Index

Kontakt

{{selectedCountry.Name}} {{country.Name}}
{{vendor.BusinessAreasString}} {{area.Name}}
{{vendor.BusinessAreasString}}

Hauptsitz